เลือกสถานที่ หาดใหญ่ 27


หาดใหญ่-สงขลา (1871 )

บ.โพธิ์ทองขนส่ง (2505) จก.

หาดใหญ่ - ภูเก็ต (443)

บ.เที่ยงธรรมทัวร์ จก.นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ (บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด)

477


หาดใหญ่-พัทลุง (496)

บ.พัทลุงทักษิณขนส่ง จก.หาดใหญ่-กงหรา (773)

พัทลุงทักษิณขนส่งนครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ (477)

บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด